Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
183860
Hankinnan nimi
Teemaleikkilaiva
Päätöspäivämäärä
4.6.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia suuresta merelliseen ympäristöön tulevasta teemaleikkilaivasta. Teemaleikki laivan tulee olla kooltaan näyttävä kokonaisuus ja sen tulee sisältää useita toisistaan poikkeavia leikkimahdollisuuksia. Teemaleikkilaiva tulee tarjota asennettuna ja tarjoaja on velvollinen tekemään asennukselle tarvittavat perustamistyöt. Teemaleikkilaiva rakennetaan osoitteeseen Rantakatu 39 92100 Raahe. Leikkivälineen materiaaleissa ja asennustavassa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan erityisolosuhteet: tuuli, sade, sekä mahdollinen tuulen mukanaan tuoma lumi. Leikkivälineen on täytettävä niitä koskevien turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 vaatimukset. Turvallisuus standardit tulee huomioida myös suunnittelussa, sekä asennustyössä. Tilaaja teettää alueelle pohjatutkimuksen, jonka mukaa tarjoaja laskee vaaditun routivuusmitoituksen sekä tarvittavan rakennekerroksen. Pohjatutkimuksen raportti liitetään tarjouspyyntöön sen valmistuttua. Alueen läheisyydessä kulkee hulavesiviemäri, johon mahdolliset tulevat salaojat voidaan yhdistää. Rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä maan alla kulkee Raahen Energia Oy:n sähkökaapeleita sekä Raahen Vesi Oy:n vesijohto, jotka tulee huomioida laitteen asennustöissä. Kaapeloinnin ja vesijohdon sijainti esitetty tarjouspyynnön liitteenä. Tarjoaja on velvollinen tilaamaan kaapeleiden/laitteiden sijaintimerkinnät maastoon ennen töiden aloittamista. Leikkivälineen tulee olla asennettuna ja aluetyöt tehtynä 6.7.2018 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 24.4.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 25.04.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 30.04.2018 klo 15.00. Tilaaja pidättää oikeuden olla tilaamatta tuotteita mikäli sille varattu määräraha ylittyy tai hankkeelle tulee muita esteitä. Tarjoaja on velvollinen suojamaan asennustyömaan, sekä vakuuttamaan asennettavan teemaleikkilaivan kunnes tilaaja on vastaanottanut sen hyväksytysti ja toimittaja on toimittanut käyttö- ja turvallisuusohjeet. Toimittaja vastaa asennuksen aikaisista töistä ja sen aikana mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.