Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
185943
Hankinnan nimi
Pienten sähkötöiden puitesopimuskumppani 5/2018 - 5/2020
Päätöspäivämäärä
18.9.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Siikajoen kunnan tekninen toimi (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjouksia pienimuotoisten sähkötöiden suorittamisesta puitesopimusperiaatteella. Puitesopimus tehdään kolmen (3) urakoitsijan kanssa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tämän tarjouspyynnön tarjousten perusteella valituilta urakoitsijalta tilataan pienet urakkakohteet ja toimintaan liittyvät muutostyöt, jotka eivät kohteen laajuuden tai luonteen vuoksi sovellu tehtäväksi perinteistä urakkakilpailumenettelyä käyttäen. Pieninä urakkakohteiden ja toimintaan liittyvinä muutostöinä käsitetään pääasiassa kohteita tai rakennustöitä, jotka ei vaadi rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Urakoitsijoilta tilataan töitä ensisijaisuusjärjestyksen mukaisesti, kuitenkin kulloinkin töiden luonne, aikataulu, laajuus ja urakoitsijan resurssit ja saatavuus huomioiden. Suuremmat uudisrakennus- ja korjauskohteet tilaaja teettää erillisten kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen kautta. Tilaaja käyttää seuraavia hankemalleja valitun urakoitsijan kanssa: - Pienten kohteiden asennus- ja muutostyöt toteutetaan tuntiveloitustyönä yksikköhinnoin - Suurempia työmääriä vaativat ja kestoltaan pidempiaikaisista töistä tilaaja pyytää harkintansa mukaan urakoitsijalta kattohinnan työn suorittamisesta. - Tilaajalla on lisäksi mahdollisuus niin halutessaan järjestää pienimuotoinen tarjouskilpailu (ns. minikilpailu) tähän kilpailutukseen osallistuneiden urakoitsijoiden kesken. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon, että työt tapahtuvat pääosin kunnan peruspalvelutuotantorakennuksissa. Kohteet ovat yleensä käytössä töiden ajankohtana, jolloin urakoitsijan tulee huomioida lasten sekä muiden käyttäjien ja henkilökunnan liikkuminen työskentelyalueen ympäristössä. Urakoitsijan tulee tiedottaa käyttäjälle ennen työhön ryhtymistä. Samoin urakoitsijan tulee sopia käyttäjien kanssa erityisesti taloteknisten järjestelmien käyttökatkoista. Urakoitsijan tulee huolehtia, ettei tehtävästä työstä aiheudu vaaraa kiinteistössä asioiville ja työskenteleville henkilöille. Urakoitsijalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää tehtävää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Valittu urakoitsija sitoutuu suorittamaan tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisilla sekä myöhemmin tehtävän sopimuksen ehdoilla tarvittaessa myös Siikajoen kunnan muiden tytäryhtiöiden tilaamia töitä. Tarjoajan tulee tarjouksessaan huomioida, että tilaaja ei voi tarjota/ tilata jatkuvasti/ kokoaikaisesti sähköteknisiä töitä. Sopimuskauden aikana hankkeiden toteutumisen laatua seurataan ja laadukkuus tulee vaikuttamaan urakoitsijan valintaan puitesopimuksen sisällä. Myös erikoisosaamisen taso voi vaikuttaa urakoitsijavalintaa tehtäessä työkohteesta riippuen. Sopimuskauden aikana arvioidaan myös hankkeiden kustannusarvioiden ja aikataulujen pitävyyttä. Työt suoritetaan urakoitsijan työvoimalla, työnjohdolla ja kalustolla. Puitejärjestelyn työkieli on suomi. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.5.2018.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 23.5.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 29.5.2018 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe