Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
204333
Hankinnan nimi
Saloisten koulun ja päiväkodin purku-urakka
Päätöspäivämäärä
14.11.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Lotus Maskin och Transport Oy - Purku-urakka

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pyydämme tarjoustanne Raahen kaupungin omistaman koulurakennuksen ja päiväkotirakennuksen purka­misesta, purkujätteiden poistamisesta ja purkualueen siistimisestä. Purkukohteena oleva kiinteistö: Saloisten koulu on rakennettu vuonna 1979 ja sen 2 rakennuksen kerrosala on yhteensä noin 6582 m2 ja tilavuus 27500 rm3. Saloisten päiväkoti on rakennettu vuonna 1978 ja sen kerrosala on 590 m2 ja tilavuus 1880 m3 Saloisten koulun kiinteistötunnus on 678-34-3401-1. Koulun osoite on Kisatie 1, 92160 RAAHE. Saloisten päiväkodin kiinteistötunnus on 678-34 3401-2. Päiväkodin osoite on Oravanpolku 2, 92160 Raahe. RAKENTEET Saloisten koulu on betoni-villa-betoni elementtirakenteinen, tasakattoinen rakennus. Saloisten päiväkoti on puurakenteinen, harjakattoinen, yksikerroksinen rakennus. Aikataulu Purkutyö tulee suorittaa 28.2.2019 mennessä. Työ tehdään yhtäjaksoisesti siitä ajankohdasta alkaen, minkä urakoitsija on ilmoittanut. Viivästymissakko on 1 % urakkasummasta kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 10 %. Yleistä Tarjouksen edellytetään sisältävän ja siinä huomioitavan seuraavat seikat: Urakan toteuttamisessa on noudatettava työsuojelulain velvoitteita, purkutöiden työturvallisuudesta erikseen annettuja ohjeita sekä valtioneuvoston ja työsuojeluhallituksen asbestitöitä koskevia voimassa olevia päätöksiä. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tilaajavastuulain edellyttämät voimassa olevat selvitykset ja työsuojeluviranomaisen antama asbestipurkutyövaltuutus. Jälkimmäinen voi koskea myös urakoitsijan käyttämää, tarjouksessa erikseen ilmoitettua aliurakoitsijaa. Purkukohteiden perustukset on poistettava ja alueet on siistittävä, tasattava ja tiivistettävä puhtaita täytemaita käyttäen. Purkujätteet toimitetaan tarvittavat luvat omaaviin rakennusjätteen vastaanottopaikkoihin. Selvitys purkujätteestä –lomake tai sitä vastaava erittelylomake tulee jättää tarjouksen mukana. Tilaaja toivoo rakennusosien kierrätystä. Kohteisiin on tehty haitta-ainekartoitus (ks. liitteet). Asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät materiaalit kuuluvat purku-urakkaan, minkä johdosta tarjoajien on tutustuttava kohteisiin etukäteen. Näiden rakennusosien purkaminen on suoritettava asbes-tiohjeiston (RT 08-10521) mukaan. Purku-urakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijoita. Nämä tulee ilmoittaa ja hyväksyttää tilaajalla ennen töiden aloittamista. Tilaaja antaa käyttöön rakennuksen nykyiset liittymät mistä urakoitsija vastuullaan ja kustannuksellaan voi ottaa työaikaisen sähkö- ja vesiliitännän käyttöön. Tilaaja maksaa työaikaisen sähkön ja veden. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 17.10.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 19.10.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 24.10.2018 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe