Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
353670
Hankinnan nimi
Raahen liikekeskustan asemakaava-alueen kaupunkivihreä -suunnitelma
Päätöspäivämäärä
21.6.2021
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Plaana Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia kaupunkivihreä-suunnitelman laatimisesta Raahen liikekeskustan asemakaava-alueelle, sekä hulevesitarkastelun ja puuston säilymisedellytysten tarkastelun ko. alueella. Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin ydinkeskustassa, Raahen vanhan kaupungin ruutukaava alueen eteläosassa. Alue rajautuu Kirkkokatuun, Sovionkatuun, Ratakatuun, Asemakatuun, Fellmannin puistokatuun ja osittain linja-autoaseman tontille. Kaava alueen keskellä sijaitsee Raahen keskuspuisto, Härkätori. Työssä luovutettavien asiakirjojen tulee kartta-aineistoja lukuunottamatta täyttää saavutettavuusvaatimusten WCAG 2.1 taso AA. Suunnittelualueella sijaitsevat kiinteistöt: 678-6-23-19, 678-6-9903-0, 678-6-24-24, 678-15-1564-1, 678-15-9903-0, 678- 15-1563-36 sekä osa kiinteistöstä 678-8-801-2 sekä katu- ja yleisiä alueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria ja kiinteistönomistus jakautuu Raahen kaupungin, Raahentienoon osuuspankin, Kiinteistöyhtiö Laivurinkatu 26:n, sekä Osuuskauppa Arinan kesken. Suunnittelualueella on voimassa Raahe 2030, keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Voimassa olevaa osayleiskaavaa kuvaamaan on laadittu karttalehdet kartta 1, Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja virkistysalueet sekä kartta 2, Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu aluevarausmerkinnöillä C = keskustatoimintojen alue, pääkeskus, PY = julkisten palvelujen alue ja V = virkistysalue. Suunnittelualue kuuluu osittain Raahen laatukäytävään. Alueen eteläpuolella, Fellmannin puistokadun suuntaisesti, kulkee joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve. Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: Prisman alueen asemakaavan muutos (Akm 185), Raahe, I - XI, XV kaupunginosat, asemakaavan muutos (Ak 41) ja Raahe, VII, VIII, IX, XXI ja XXII asemakaavan muutos (Ak 40). Lisäksi ovat voimassa asemakaavat Ak 68 ja Akm 168. Asemakaavamuutosalue koskee liikerakennusten (AL), yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen (ALK), liikerakennusten (KL), autopaikkojen (LPA) ja henkilöliikenneterminaalin (LHA-1) korttelialueita sekä puisto- (P), katuaukio/tori- ja katualueita. (Liite 2_kartat ja kaavatilanne.pdf) Työ tulee aloittaa heti kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Työn tulee olla luovutettavissa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 11.6.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 14.6.2021 klo12.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 21.6.2021 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä.