Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
149601
Hankinnan nimi
Jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta (bio-, polttokelpoinen-, pahvista, kartongista, paperista, sairaalajätteistä sekä vaaralliset jätteet)
Päätöspäivämäärä
30.8.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Lassila Tikanoja Oyj - Vaaralliset jätteet kunnan ja kaupungin kiinteistöiltä sekä kuntayhtymiltä, tytäyhtiöiltä ja säätiöiltä - Raahen kaupungin kuljetukset - Raahen hyvinvointikuntayhtymä/Raahen kaupungin alue - Raahen koulutuskuntayhtymä (liitteenä olevat toimitusosoitteet, voivat lisääntyä tai vähentyä Remeo Oy - Siikajoen kunnan jätekuljetukset - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä/Siikajoki

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungille, Siikajoen kunnalle, Raahen koulutuskuntayhtymälle ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle kiinteistöjen jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta (bio-, polttokelpoinen-, pahvista, kartongista, paperista, sairaalajätteet sekä vaaralliset jätteet) ajalle 1.10.2018 - 30.9.2021 (optio 2 vuosi). Poiketen edellä olevasta Siikajoen kunnan sopimuskausi ajalle 1.1.2019 - 31.12.2021 (optio 2 vuosi). Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän pidättää itsellään oikeuden mahdollisesti sopimukseen tulevista muutoksista suunnitteilla olevan SOTE-ratkaisun myötä (oikeus sanoa sopimus päättyväksi kesken sopimuskauden). Tarjoajan tulee toimittaa polttokelpoinen jäte Raahen kaupungin, Raahen hyvinvointikuntayhtymänja Raahen koulutuskuntayhtymän osalta Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteeseen Kiiluntie 167. Siikajoen kunnan alueen jätekuljetukset toimitetaan Ouluun. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen selvitys siitä, mihin muut kuin polttokelpoinen sekajäte toimitetaan jatkokäsittelyyn Raahen kaupungin, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Raahen koulutuskuntayhtymän osalta. Tarjous tehdään kohteittain (toimittajat valitaan kohteittain). Tarjouspyynnössä ilmoitetut määrät (kpl, tn,kg) ovat arvioita tarjouspyynnön vertailua varten ja ne eivät sido tilaajaa. Tarjoajan tai tarjousyhteenliittymän tulee ilmoittaa tarjouksessaan se kokonaisautomäärä (alihankkijan kalusto mukaan lukien), jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. Mikäli tarjoaja on tarjonnut kohteita, joissa edellytetään erilaisia kalustotyyppejä, tulee kokonaismäärä eritellä kalustotyypeittäin. Mikäli kokonaismäärää ei rajata tarjouksessa, tarjoaja vastaa siitä, että sillä on tarvittava kalusto koko pyydetyn palvelun hoitamiseen. Yhteenliittymä=palveluntuottajat voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousliittymä) edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailurajoituksista annetun lain (318/2004) 2. luvun kanssa. Tarjoukseen tulee liittää kaikkien yhteenliittymään osallistuneiden palveluntuottajien allekirjoittama sitoumus, siitä että tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. Palvelun tarjoaja saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää liittää tarjoukseen selvitys. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjousasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävät palveluntuottaja. Alihankkijasta on ladattava samat liitetiedot tarjouksen liitteeksi, mitä vaaditaan palvelun tarjoajalta. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista palvelun tilaajalle kuin omastaan. Käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Palveluntuottajan työntekijöillä tulee olla Suomen lakien ja asetusten määräävät kuljettajien ammattipätevyydet. (laki 16.3.2007/273, asetus 640/2007) Tarjoukseen tulee liittää tiedot käytettävästä kalustosta. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 10 päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten palautuspäivä 10.8.2018 klo 12.00.