Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
251402
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin kunnallistekniikan kokonaissuunnittelu
Päätöspäivämäärä
29.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut Ramboll Finland Oy Sitowise Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tehtäväalue käsittää katu-, vesihuolto-, alue-, geotekniikka-, maisema-, - ja liikennesuunnittelua. Suunnittelun osana voi olla myös ympäristö- ja taitorakennesuunnittelua, sekä muita infrasuunnittelun asiantuntiatehtäviä. Yleisiä alueita ovat esim. pihat, torit, aukiot, puistot, pysäköintialueet, ulkoilualueet, urheilukentät ja satamat. Konsulttityöt käsittävät kaavoitusvaiheen yleissuunnittelua, hankesuunnittelua ja investointivaiheen rakennussuunnittelua, sekä niihin liittyviä selvityksiä. Muita suunnitteluntoimeksiantoja voivat olla esim. tarve- ja hankeselvitykset, rakennettavuus- ja perustamistapaselvitykset, vesijohtoverkoston mallinnukset ja toiminnalliset tarkastelut, maisemointi ja vihersuunnittelu. Investointivaiheen uudisrakennus- ja saneeraushankkeiden suunnittelun toimeksiannot ovat pääsääntöisesti usean tilaajan yhteishankkeita, joiden toimijoina ovat kadunpitäjän lisäksi Joensuun Vesi, sähköyhtiö, kaukolämmön toimittaja ja teleyhtiöt. Yhteishankkeissa suunnitteluryhmään kuuluu myös muiden infra- toimijoiden suunnittelijat ja turvallisuuskoordinaattorit. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja valitsee toimittajan toimeksiantoon hankkeen resurssitarpeiden perusteella. Tilaajalla on myös mahdollisuus minikilpailuttaa hankkeen toteuttaja puitesopimustoimittajien kesken suurimmissa hankkeissa.