Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
294642
Hankinnan nimi
Raahen strateginen maankäytön suunnitelma
Päätöspäivämäärä
16.6.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjousta strategisen maankäytön suunnitelman laatimisesta koko kunnan alueelle. Kunnan alueella voimassa olevat asemakaavat keskittyvät entisten kuntakeskusten Vihanti, Pattijoki, Saloinen alueelle sekä Raahen keskustaajamaan. Ajantasa-asemakaava on katseltavissa internet osoitteessa: https://paikkatieto.sweco.fi/maps/raahe/kartta. Raahessa on voimassa seuraavat vuoden 2003 jälkeen hyväksytyt osayleiskaavat: Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (2014) Haapajoki - Arkkukarin osayleiskaava (2009) Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava ja asemakaava (2013) Ketunperän tuulivoimapuiston osayleiskaava (2015) Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava (2012) Kopsan tuulivoimapuiston II:n vaiheen osayleiskaava (2013) Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaava (2019) Maanahkiaisen merituulivoima-alueen osayleiskaava (2013) Mastokankaan tuulipuiston osayleiskaava (2016) Mettalanmäen osayleiskaava (2017) Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava (2014) Piehingin osayleiskaava (2016) Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (2007) Raahen kultakaivoksen osayleiskaava (2008) Raahen pohjoiset mannerrannat osayleiskaava (2003) Raahen pohjoinen saaristo osayleiskaava (2000) Sarvankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (2014) Sulaton osayleiskaava (2017) Vihannin kirkonkylän osayleiskaava (2013) Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava on valmistunut ja se odottaa lainvoimaistumistaan. Osayleiskaavan suunnittelutiedot on luettavissa osoitteessa: https://www.raahe.fi/kaavoitus/raahen-etelaisen-ranta-alueen-osayleiskaava Kunnan alueelle tulee laatia strateginen maankäyttösuunnitelma, joka voi toimia jatkossa lähtökohtana koko kunnan kattavalle, jatkuvalle yleiskaavoitustyölle. Tarjoajalla tulee olla valmius tarjouspyynnössä esiteltyjen tietojen hankkimiseen ja analysointiin sekä mahdollisten lisäselvitysten tekemiseen tarvittaessa omana työnä tai alikonsulttien kautta. Strategisen maankäytön suunnitelman laatimisen tulee sisältää riittävä määrä kuntalaisten osallistamista. Työ tulee aloittaa heti kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Työ tulee suorittaa ja sitä kuvaava maankäytön suunnitelma liitteineen luovuttaa 31.12.2021 mennessä tai kunnes kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman. Suunnitelmaraportin on täytettävä saavutettavuusvaatimukset (WCAG 2.1 taso AA). Työn alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka esitellään kehittämislautakunnassa ja asetetaan nähtäville. Tavoitetilasta laaditaan kolme eri rakennemallia. Strateginen maankäyttösuunnitelma ehdotus esitellään Kehittämisalutakunnalle ja kaupunginhallitukselle, joka asettaa sen 30 vuorokauden ajaksi nähtäville. Nähtävilläolon aikana pyydetään viranomaisilta lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus antaa muistutuksensa. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaan tehdään tarvittavat korjaukset ja se esitellään yhdessä vastineraportin kanssa kaupunginhallitukselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategisen maankäytön suunnitelman. Prosessin aikana järjestetään kaksi viranomaisneuvottelua. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 27.4.2020, klo 9.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 28.4.2020 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin asia tarjouspyynnössä on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava 8.5.2020 klo 12.00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalista osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe