Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
385729
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Raahen kaupungin tuotantokeittiöiltä koulujen ja päiväkotien palvelu- ja jakelukeittiöille
Päätöspäivämäärä
6.4.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Kuljetus Pikkarainen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille ruokakuljetuksista tuotantokeittiöiltä koulujen ja päiväkotien palvelu- ja jakelukeittiöille 1.8.2022 - 31.7.2025 + optio 2 vuotta. Raahen kaupungilla on kolme (3) tuotantokeittiötä, joista kuljetetaan päivittäin (ma-pe) ruokaa kunnan muihin toimipaikkoihin. Tarjouspyynnön liitteissä on tiedot lähtö- ja toimituspaikoista sekä alustavia aikataulutietoja tämän hetkisen tilanteen perusteella. Tarjoaja sitoutuu siihen, että tilaaja voi tehdä sopimuskauden aikana tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita muutoksia siten, että ajettavat reitit ja kuljetusaikataulu voivat muuttua. Kuljetukset pyritään hoitamaan mahdollisimman yhtenäisin ja tarkoituksenmukaisin reitein. Koulujen loma-aikoina ruoanvalmistukset keskitetään. Loma-ajat suunnitellaan aina erikseen ja tästä johtuen koulujen loma-aikoina kuljetusten lähtö- ja toimituspaikat ja niiden lukumäärä jossain määrin vaihtelevat. Ruokatoimitukset ovat haettavissa tuotantokeittiöltä tarjouspyynnössä liitteessä todettuun aikaan ja se pitää olla toimitettuna reitin viimeiseen toimituspaikkaan liitteessä ilmoitettuun kellonaikaan mennessä. Kunta ei määrää kuljetusreittejä, mutta toimituspaikkojen järjestys on sitova. Ruoat kuljetetaan Scanbox-vaunuilla ja lämpökuljetuslaatikoilla. Ruokakuljetukset viedään sisälle toimituspaikkaan erikseen sovittavaan paikkaan ja edellisen päivän ruokakuljetuskalusto palautetaan tuotantokeittiölle. Huomioitavaa on, että joissakin kohteissa on kuljetusta haittaavia rappuja. Kuljetuspalveluja hoitavalta edellytetään, että kuljetuskalusto ja henkilöstö täyttävät lainsäädännön asettamat vaatimukset ja tarjouksen antajalla tulee olla voimassa olevat ruoankuljetukseen ja tavaraliikenteeseen tarvittavat luvat, myös elintarvikelainsäädäntöä koskevin osin. Palveluntuottaja saa kuljettaa ruokakuljetuksen kanssa samaan aikaan muuta tavaraa terveystarkastuksen sallimissa puitteissa. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 24.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 31.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).