Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
382817
Hankinnan nimi
Viitajärven ulkoilureittisuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvät selvitykset
Päätöspäivämäärä
19.4.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

WSP Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjoustanne Viitajärven ulkoilureittitoimituksen suunnitelma-asiakirjojen laatimisesta (ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta). Suunnittelutehtävän tarkoituksena on laatia Viitajärven alueelle ulkoilureittisuunnitelma, jonka perusteella tilaaja voi hakea maanmittauslaitokselta ulkoilureittitoimitusta. Suunnitelma vahvistetaan sen valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja sen tulee näin ollen sisältää kaikki ulkoilureittisuunnitelmalta vaadittavat selvitykset. Vaadittavia selvityksiä ovat ainakin suojelualueet ja uhanalaisten lajien esiintymät, kasvillisuus, eläimistö, kulttuuriarvot sekä selvittää alueen muu käyttö (maa-aineksen ottaminen, pohjaveden pumppaaminen jne.). Nykyinen reitti kulkee luonnonsuojelualueen läpi. Lisäksi suunnittelussa tulee selvittää mahdolliset liitäntäalueet taukopaikoille (tulentekopaikat, laavut). Hiihtomajan pihan toiminnot ja alueella oleva frisbeegolfrata tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Lähtökohtana suunnittelulle on karttaliitteessä (liite 2) merkitty suunnittelualueen rajaus sekä samalle kartalle merkityt alustavat ulkoilureittien paikat. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,3 neliökilometriä ja alustavien reittien pituus yhteensä noin 8,5 kilometriä. Suunnittelualue sekä reittien pituudet ja paikat täsmentyvät suunnittelun aikana. Ulkoilureittisuunnitelman lähtökohtana tulee sen sisältää karttaliitteeseen (liite 2) rajatun alueen (suunnittelualueen) sisäpuolelle merkityt reitit. Alustavan aikataulun mukaan suunnitelman laadinta on aloitettava kesäkuun alussa ja esitellään maanomistajille sekä muille asianosaisille syyskuun 2022 aikana. Suunnitelma täytyy olla lopullisesti valmiina lokakuun 2022 loppuun mennessä. Hankintaan on varattu määräraha 10 000 €. Määrärahan ylittävät tarjoukset hylätään. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 31.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 5.4.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).