Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-1578
Hankinnan nimi
Rovaniemen ilmanlaadun mittaus vuonna 2023
Päätöspäivämäärä
27.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Ilmatieteen laitos -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupunki pyytää tarjoustanne Rovaniemen kaupungin alueella toteutettavasta jatkuvatoimisesta ilmanlaadun pitoisuusmittauksesta yhden vuoden aikana yhdellä mittausasemalla, tulosten internet-seurannasta ja tulosten raportoinnista. Mittauksessa on mukana tilaajana Napapiirin Energia ja Vesi Oy. Mittaus tulee aloittaa 1.1.2023 ja sen tulee kestää vähintään yhden vuoden yhtämittaisen jakson. Mittauksen aloituksessa sallitaan n. kuukauden poikkeama suuntaansa. Ilmasta mitattavat yhdisteet Typen oksidit (NOx), hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pien hiukkaset (PM2,5) yhdellä mittausasemalla jatkuvatoimisesti yhden vuoden ajan. Lisäksi pyydämme lisähinnan optiona mahdollisesti suoritettavasta bentso(a)pyreenin mittauksesta. Mitattavat sääparametrit Tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja ilmapaine jatkuvatoimisesti yhden vuoden ajan (samalla mittausasemalla ilmasta mittavien yhdisteiden kanssa). Mittausten toteuttamistapa Edellä mainitut ilmassa olevat yhdisteet on mitattava tarjoajan mittauslaitteistoilla (ml mittauskoppi) sekä tulokset käsiteltävä mittaustulosten käsittelyyn soveltuvilla ohjelmistoilla siten, että ne täyttävät lainsäädännössä (Valtioneuvoston asetus ilmalaadusta 79/2017 ja valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä 113/2017) säädetyt vaatimukset huomioiden mm Ilmatieteen laitoksen raportin ”Ilmanlaadun mittausohje 2017” suositukset ja ohjeistuksen. Rovaniemen kaupunki osoittaa mittauspaikan, hankkii tähän tarvittavan maanomistajan luvan, sähköliitännän, toimittaa sähkön mittauspaikalle ja vastaa sähkön kulutuksen kustannuksista. Hankinta on kokonaisuudessaan kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Liite 1 Sopimusluonnos Liite 2 Hankinnan kuvaus Liite 3 Hintalomake Liite 4 Henkilötietolomake Liite 5 Sitoumus muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä Liite 6 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013