Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
399834
Hankinnan nimi
Raahe-Vihanti-Raahe -välinen reittipohjainen paikallisliikenne käyttöoikeussopimuksena
Päätöspäivämäärä
21.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Raahen Tilausliikenne Oy -

Hankinnan tyyppi
Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta reittipohjaisesta joukkoliikennepalvelusta välille Raahe-Vihanti- Raahe ajalle 1.8.2022 - 31.7.2024 (+ optio kaksi (2) vuotta). Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Liikennöintikohde on Raahe- Vihanti- Raahe välinen reitti, joka muodostuu opiskelu- ja työssäkäyntiyhteyksistä, asiointiyhteyksistä sekä liityntäyhteyksistä junalle. Tämä käyttöoikeussopimus ei ylitä käyttöoikeussopimuksille asetettua EU-kynnysarvoa (5 350 000 €). Liikenteenharjoittaja eli liikennöitsijä saa käyttöoikeuden julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnössä määritellyn reitin osalta. Liikennöitsijä saa käyttöoikeussopimuksenmukaisen korvauksen sekä matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot siten kuin yleisissä ehdoissa on määritelty. Tarjouspyynnössä esitetyt lipputulot ja/tai matkustajatiedot ovat aiemmin suoritettuihin laskentoihin perustuvia arvioita, liiketaloudellinen riski lipputulojen osalta on liikennöitsijällä. Liikennöitsijä saa käyttää alihankkijaa (ketjuttaminen kielletty). Alihankkijan käytöstä pitää liittää tarjoukseen selvitys. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omastaan. Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamia määräysten ja henkilökuljetukseen käytettävälle kalustolle asetetut vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta. Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan palvelukuvauksessa esitetyn tarjottavan kalustoluokan asettamat vaatimukset täyttävä. Tarjoaja sitoutuu tarjousta antaessaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittuihin vaatimuksiin. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 1.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 13.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).