Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
393992
Hankinnan nimi
Sisäilmaongelman selvitystyötä koskevan asiantuntijapalvelun hankinta vuosille 2022 - 2024
Päätöspäivämäärä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistamien tai käytössä olevien kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvitystyötä tekevän asiantuntijan tehtävistä vuosille 2022-2024 sekä mahdollinen optio 1 vuosi tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Selvityskohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, hoitolaitoksia ja toimistorakennuksia. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Asiantuntijapalvelun tulee sisältää toimisto- ja palvelurakennusten sisäympäristötutkimukset, tekniset asiantuntijaselvitykset sekä asumisterveyteen ja työympäristöön liittyvät arviointi- ja mittauspalvelut. Sisäilmatutkimuksia tarjoavan, tähän tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen tulee kyetä tarjoamaan seuraavia palveluja: sisäilmaolosuhdemittaukset, kuten lämpötila-, kosteus- ja paine-eromittaukset, CO2-pitoisuusmittaukset, pinnoille laskeutuvan pölyn koostumuksen selvittäminen, teollisten mineraalikuitujen pitoisuuden mittaaminen, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja mikrobien määrittäminen. Tarvittavat rakenneavaukset ja niiden paikkaukset kuuluvat myös tarjoajan tehtäviin. Lisäksi palvelun tulee sisältää tutkimuksen lähtökohdasta riippuen mm. tutkimustulosten esittelyn, korjaussuunnitelman ja työohjeiden laatimisen sekä korjaustyön aikaiset katselmoinnit. Tilaaja edellyttää, että yritys kykenee suorittamaan kaikki toimeksiantoon liittyvät tehtävät. Tarjoaja voi olla yritys, joka tarjoaa kaikkia vaadittuja palveluja tai osaa niistä, jolloin osa palveluista tulee tarjoajan alihankintana. Projektien vastuuhenkilöiden tulee olla tarjouksen jättävän yrityksen palveluksessa. Edelleen edellytetään kokemusta yhteistyöstä asiaan liittyvien eri tahojen kanssa (mm. terveyspalvelut, työsuojelu, tilojen käyttäjät) sekä tutkimustulosten esittelystä eri kuulijakunnille (esim. opettajat, vanhemmat, päättäjät). Tarjoajalla (työntekijällä) tulee olla vankka kokemus sisäilmatutkimuksista ja –korjauksista sekä tutkimustulosten esittelystä. Tarjoajan tulee liittää tarjouspyyntöön mukaan yksi tutkimusraportti ilman liitteitä, joka pisteytetään. Kaupungin asiantuntijatyöryhmä arvioi toimintamallin. Raportti ei saa olla 12 kuukautta vanhempi (ladattava tarjouspyyntöön mukaan). Valinnassa katsotaan eduksi tarjouksen jättävän organisaation pitkä työkokemus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Eduksi katsotaan, että palveluntuottajalla on mahdollisuus laatia korjaussuunnitelmia ja että tällä on toimintamalli sisäilmakorjauksien seurannasta, mikä pyydetään liittämään mukaan tarjoukseen (huomioidaan laadun pisteytyksessä). Valintakriteerien mukaan valituksi tulleen tarjoajan kanssa tehdään puitesopimus, joka ei kuitenkaan sido tilaajaa ostamaan tässä tarjouspyynnössä määriteltyjä tuotteita. Tilaaja ei siten sitoudu tilaamaan palveluntuottajalta välttämättä yhtään tutkimusta sopimuskauden aikana, vaan tutkimuksia tilataan niitä tarvittaessa ja määrärahojen puitteissa.