Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-1615
Hankinnan nimi
Rovaniemen kaupunki, Lainaanranta, katu- ja vesihuoltosuunnittelun sekä puisto- ja satamasuunnittelun palveluhankinta
Päätöspäivämäärä
9.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Suunnittelukohde on Kemi- ja Ounasjokien yhtymäkohdassa olevaan Lainaan vesialueen rataviivan ja Lainaanrannan kerrostaloalueen rajaama ranta-alue kaupungin ydinkeskustassa (liite 4.). Alueella on jo nykyisellään liikenteen tarpeisiin, liikkumiseen, leikkiin, koirien ulkoiluttamiseen ja yleiseen viihtymiseen liittyviä toimintoja sekä venesatama ja matonpesupaikka. Alue sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle ja on nykyisellään vilkkaasti kaupunkilaisten käytössä. Suunnittelun tavoitteena on kehittää aluetta kaikilla mainituilla osa-alueilla ja myös tuoda mukaa joitakin uusia toimintoja. Suunnittelukohde tulee suunnitella kokonaisuutena, jossa ympäristösuunnittelun keinoin suunnitellaan ehjä ja viihtyisä julkinen tila, johon tarvittavat toiminnot luontevasti sijoittuvat. Suunnittelussa on myös huomioitava alueen käyttö eri vuodenaikoina. Suunnittelu aloitetaan yleissuunnitelman laatimisella. Yleissuunnitelmavaiheessa osallistetaan kaupunkilaisia kyselyllä, yleisötilaisuudella ja suunnitelman monipuolisella esittelyllä kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Myös tiedotusvälineille tarjotaan tietoa asian esillä pitämiseksi. Toimeksiantoon kuuluu tuottaa suunnittelun edetessä materiaalia tiedotuksen tarpeisiin sekä järjestää osallistava kysely ja yleisötilaisuus. Yleissuunnitelman tavoitteena on, osallistamisessa saatu palaute huomioiden, sijoitella toiminnot suunnittelualueelle ja esitellä toteutustavat sillä tarkkuudella, että suunnitelmasta saa selkeän käsityksen tulevasta ja toteuttamisen kustannuksista. Yleissuunnitelmalla mahdollistetaan hankkeen hyväksyttävyys. Yleissuunnitelman hyväksyy Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen rakennussuunnitelmien laatimisella. Suunnittelutoimeksianto sisältää väyläsuunnittelua (katu, pyöräkatu, baana), ympäristösuunnittelua (leikkiä, kuntoilua, oleskelua ja viihtymistä palvelevat puistoalueet), venesataman laajennuksen suunnittelua, tulvasuojausrakenteiden suunnittelua sekä vesihuoltosuunnittelua (jv, vj ja hv). Suunnittelualue ja alustava toimintojen sijoittelu on esitetty liitteessä 4. Tarjous on laadittava tähän alustavaan luonnokseen perustuen. Yleissuunnitteluvaiheessa voidaan toimintojen sijoittelua ja laajuutta nyt esitetystä kehittää ja rakennussuunnitelman laajuutta sen mukaan täsmentää. Alueen hulevesien hallinta on suunniteltava kokonaisuutena huomioiden alueen pinnanmuodot ja luontaiset vesien virtaussuunnat. Rakenteet kuivatetaan salaojilla ja pintakuivatusta tehostetaan hulevesikaivoilla erityisesti väylien yhteydessä. Pohjatutkimustarpeen arvioiminen ja pohjatutkimusohjelman laatiminen kuuluu toimeksiantoon. Tilaaja vastaa pohjatutkimusten kustannuksista. Suunnittelutoimeksianto on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankintasopimuksessa. Hankinta on kertahankinta, joka tehdään, kun sopimus on allekirjoitettu ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. Tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntöasiakirjasta sekä seuraavista liitteistä: Liite 1: Henkilötietolomake Liite 2: Hintalomake Liite 3: Suunnitelman sisältö (tuotettava aineisto) Liite 4: Suunnittelualue ja alustava luonnos toiminnoista Liite 5: Lainaanranta vesihuolto Liite 6: Tulvasuojauksen yleissuunnitelma Lainaanranta luonnos Liite 7: RT 13-11143 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 Liite 8: Sitoumus muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä Liite 9: Tarjoajan yritysreferenssi Liite 10: Hankintasopimus