Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
407620
Hankinnan nimi
Lohjan kaupunki, Rakennustöiden valvojan hankinta 2022 – 2023, (2024)
Päätöspäivämäärä
22.9.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Castek Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinta sisältää Lohjan kaupungin investointihankkeiden Rakennustöiden työmaavalvonnan tehtävien suorittamisen. Lohjan kaupunki investoi lähivuosina mm. koulu- ja päiväkoti- sekä liikuntarakennusten peruskorjauksiin/uudisrakennuksiin/laajennuksiin. Hankinta käsittää vuodet 2022-2023 sekä mahdollisen option vuodelle 2024. Rakennusteknisten töiden valvonnan tehtävät, tehtäväluettelon RT 103171 mukaisesti, sisältäen kohdat 1-11, muokattuna Lohjan kaupungin tarpeisiin (Liite: 103171_Lohjan_kaupunki). Ohjekortissa olevaa HJR18, ei huomioida tässä hankinnassa. Tehtävät alkavat hankintapäätöksen jälkeen ko. kohteen suunnitelma-asiakirjoihin tutustumisella ja päättyvät vastaanottovaiheen mahdollisen jälkitarkastuksen hoitamiseen. Tehtävät hoidetaan tuntiveloitusperusteisesti sisältäen mm. raportoinnissa tarvittavat välineet ja yhteydet. Raportointi suoritetaan Lohjan kaupungin käyttämän työalustan, Kotopro, kautta. Tehtävää tulee hoitaa 1-3 kertaa viikossa työmaakohtaisesti riippuen työmaan tilanteesta. Jokaiselta viikolta on laadittava työmaakohtainen raportti, josta tulee ilmetä havainnot sekä mahdolliset annetut huomautukset ja korjauskehotukset. Tämän lisäksi huomautukset ja korjauskehotukset tulee antaa työmaalla sanallisesti työtä suorittavalle työntekijälle sekä vastaavalle työnjohtajalle. Rakennustöiden valvoja toimii Lohjan kaupungin projektipäällikön kanssa läheisessä yhteydenpidossa sekä sihteerinä kokouksissa. Rakennustöiden valvojan edellytetään osallistuvan mm. työmaakierroksiin ja työmaakokouksiin. Työmaakokouksia pidetään työmaalla/teams palavereina noin kerran kuukaudessa. Tehtävien hoitamisesta tehdään sopimus yhden tai kahden toimijan kanssa. Hankkeissa hyödynnetään projektipankkia (projektipankki määritellään projektikohtaisesti, pääosin käytössä Sokopro.). Rakennusteknisten töiden valvonnan tehtävät, tehtäväluettelon RT 103171 mukaisesti, sisältäen kohdat 1-11, muokattuna Lohjan kaupungin tarpeisiin (Liite: 103171_Lohjan_kaupunki). Ohjekortissa olevaa HJR18, ei huomioida tässä hankinnassa. Vasteaika työmaalta tulleeseen kutsuun saa olla enintään neljä (4) tuntia normaalin työajan puitteissa. Tilaaja/pääurakoitsija laatii jokaiselle hankkeelle alustavan aikataulun, jonka mukaisesti hanketta viedään eteenpäin. Tehtävissä noudatetaan konsulttitoimintojen yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Palvelun tuntihinta työmaakäynneistä (alv 0%), sisältää mm. kaikki matkaan liittyvät kustannukset, matka-ajasta ei makseta erillistä korvausta. Ilmoitettujen tuntihintojen tulee kattaa kaikki konsulttitehtävään kiinteästi liittyvät kustannukset, kuten normaalien toimistoasiakirjojen tulostuksesta, konsultin omista suojaimista ja toimitiloista aiheutuvat kulut sekä matkakulut. Valintaperusteena on edullisin vertailuhinta. Vertailuhinta lasketaan kaavalla: Tarkastuskäynti 2h * tarjoajan tarkastuskäynnin hinta €/h + toimistotyö 1h *tarjoajan toimistotyön tuntihinta €/h. Valvontatehtäviä hoitavien konsulttien tavoitteena on yhteistyössä tilaajan kanssa johtaa ja ohjata rakennusvaihetta sekä varmistaa rakentamisen toteutuminen asetettujen laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden sekä suunnitelmien mukaisesti. Tarjoukseen on liitettävä malliraportti.