Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
410587
Hankinnan nimi
Graafisen materiaalin suunnittelu ja taitto
Päätöspäivämäärä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Muotoilutoimisto Siltanen Sandberg Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan Kohti työtä ja koulutusta -hankkeelle graafisen materiaalin suunnittelun ja taiton hankinnan sopimuskaudelle 10.10.2022 - 31.12.2023 + kuuden (6) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimusta voidaan jatkaa kuudella (6) kuukaudella ajalle 1.1.2024 - 30.6.2024, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi päättää sopimuksen jatkosta. Jos sopimusta päätetään jatkaa, se tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan tavoitteena on nostaa valtakunnallisesti esiin Lieksan ja Juuan työpaikat sekä kunnat hyvinä asuin-, elin- ja harrastusympäristöinä. Lieksan osuus hankittavista palveluista on noin 85 % ja Juuan osuus noin 15 %. Tilaajat tulevat tekemään ostoja tässä suhteessa valitulta palveluntarjoajalta. Graafisen materiaalin suunnittelu ja taittaminen käsittävät erilaisia sähköisiä ja painettuja materiaaleja, kuten lehti-ilmoitukset, esitteet, kartat, oppaat, käsiohjelmat, julisteet, flyerit, PowerPoint-esitykset ja digitaaliset bannerit. Lisäksi se sisältää pieniltä osin tekstin sisällöntuotantoa. Työt toteutetaan valmiin graafisen ohjeistuksen ja tilaajien antaman aineiston pohjalta. Toimeksiannot voivat vaihdella tilaajittain. Painotuotteet eivät kuulu hankintasopimuksen piiriin, vaan tilaajat hankkivat ne voimassa olevan puitesopimuksen kautta. Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan valmiin painokelpoisen materiaalin veloituksetta tilaajan osoittamalle taholle toimeksiannon yhteydessä. Tästä sovitaan aina tilaajien kanssa erikseen. Tilaajat eivät sitoudu hankinnassaan mihinkään kokonaistilausmäärään, vaan hankinta perustuu aina tuntityönä tehtävään tilaukseen. Tilauksesta sovitaan aina etukäteen kirjallisesti tilaajan ja toimittajan kesken. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Sopimuskausi alkaa, kun hankinta on saavuttanut lainvoiman ja sopimukset on molemmin puolin allekirjoitettu.