Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
573/02.08.00.01/2022
Hankinnan nimi
Löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestäminen Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Heinäveden kuntien alueella
Päätöspäivämäärä
29.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Valitut toimittajat

Liperin Lemmikkihoitola -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Heinäveden kuntien taajama- ja haja-asutusalueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen. Alueella arvioidaan olevan tarvetta yksittäisten kissojen tai koirien talteenottoon korkeintaan viikoittain, usein harvemmin kuin viikoittain. Koirien omistaja tai haltija löytyy yleensä saman päivän aikana, mutta kissoja joudutaan useammin säilyttämään pidempään. Muita pieneläimiä kuin koiria tai kissoja otetaan talteen hyvin harvoin. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Sopimuksessa sovitaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen löytöeläinten säilyttämisestä ja hoidosta vähintään 15 päivän ajan eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n mukaisesti. Tilapäinen hoito on järjestettävä myös mikäli eläinsuojeluviranomainen on tehnyt eläinsuojelulain (247/1996) 44 §:n mukaisen päätöksen kiireellisen hoidon järjestämisestä edellä mainituille eläimille ja eläinhoitolan löytöeläinpaikoilla on riittävästi tilaa. Hankinta ei koske kiinniotettuja villiintyneitä kissoja, joihin sovelletaan metsästyslakia (615/1993). Valitulla palveluntuottajalla tulee olla tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tilat ja henkilöstö valmiina 1.1.2023 mennessä. Eläinhoitolan tulee sijaita joko Liperin, Outokummun, Polvijärven tai Heinäveden kunnan alueella. Sopimuskausi alkaa 1.1.2023, kestäen määräaikaisena 31.12.2024 saakka. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta viimeistään 30.6.2024. Palvelun tulee täyttää kulloinkin voimassa olevien Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten mm. eläinsuojelulaki (247/1996), eläinsuojeluasetus (396/1996), valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010) sekä viranomaisten antamat, palvelua koskevat muut määräykset. Hallituksen esitys HE 186/2022 laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 22.9.2022. Lakiuudistuksella on tarkoitus korvata vuodelta 1996 olevat eläinsuojelulaki ja -asetus. Tarjouspyynnön liitteenä on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (nyk. Ruokavirasto) vuonna 2012 laatimat oppaat, joita valitun palveluntuottajan tulee noudattaa sopimuskauden aikana soveltuvin osin: 1.) Koira ja kissa – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna: Esitteeseen on koottu yhteen koirien ja kissojen pitoa ja hyvinvointia koskevien tärkeimpien eläinsuojelusäädösten sisältöä. 2.) Lemmikkieläin – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna (jyrsijät, kaniinit, fretit, häkkilinnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja selkärangattomat eläimet): Esitteeseen on koottu yhteen lemmikkieläinten pitoa ja hyvinvointia koskevien tärkeimpien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Tarjoajan on osoitettava riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelun tuottamisesta. Tuotettavan palvelun tulee olla laadultaan, sisällöltään ja käytännöntoteutukseltaan palvelun tuotantoon soveltuvaa. Tarjous on sitova ja se tulee laatia kokonaisuudessaan suomen kielellä.