Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022409076
Hankinnan nimi
Keltakallion pinnantasausurakka
Päätöspäivämäärä
22.12.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Veljekset Turpeinen Ky -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Urakan laajuus on kuvattu urakka-aineiston liiteluettelon mukaisissa asiakirjoissa. Urakkaan kuuluu mm. • Raivaus • Kantojen poisto • Pintamaan poisto • Maankaivu ja maiden ajo täyttöön tai meluvalliin • Massanvaihto sekä massanvaihdon täyttötyöt • Louhintatyöt • Kivien ja lohkareiden rikotus/räjäytys sekä murskaus • Murskaustyöt • Täyttötyöt • Hulevesirakenteet • Työmaatiet • Urakka-alueelta on puusto kaadettu, mutta alueella on jossakin määrin korjuujätettä, oksia, risuja ja kaadettuja runkoja. Myös näiden siirto meluvalliin kuuluu urakkaan. Urakoitsija vastaa myös kustannuksellaan • Louhintatöihin liittyen o Urakoitsijan kuuluu jo urakan laskentavaiheessa selvittää räjäytystyökohteen läheisyydessä sijaitsevat tärinäherkät rakenteet ja laitteet sekä arvioitava räjäytystöiden aiheuttamat tärinävaikutukset näille rakenteille ja laitteille. Tarvittaessa urakoitsijan on suunniteltava toimenpiteet tärinävaikutusten pienentämiseksi. o Louhintatöihin liittyvien ilmoitusten tekeminen. o Louhintatöihin liittyvien katselmusten ja tärinämittausten suorittaminen, o Tärinäherkkien laitteiden suojaaminen, vahinkoilmoitusten ja -valitusten käsittely ja raportointi, yhteydenpito viranomaisiin ja tiedottaminen (viranomaiset, liikenne, asukkaat, kiinteistöt yms.). o Louhintatöihin liittyvien suunnitelmien laadinta. o 110 kV ilmalinjan läheisyys on huomioitava louhintatyössä, räjäytystyön suunnittelussa, kenttien peittämisessä, nallituksessa jne. • Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja toteutus sekä kunnossapito. Urakoitsija järjestää kustannuksellaan kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat toimenpiteet, materiaalit ja tarvikkeet sekä suojaus- ja varoituslaitteet. • Rakentamisen edellyttämät kaivantojen suojaukset, työmaa-alueen rajaukset aidoin ja kaikki tarvittavat tilapäiset ajoyhteydet urakan aikana • Kuivatuksesta ja vesien pumppauksesta aiheutuvat kustannukset. Erityisesti massanvaihtokaivua tehtäessä kaivanto tulee pitää kuivana. • Rakennustyön vaatimat mittaukset ja tarkemittaukset. • Työkohteen kunnossapito mukaan lukien pölyn sidonta. • Olemassa olevien rakenteiden, johtojen ja kaapeleiden selvitys, tarkistaminen, suojaaminen ja vanhojen käytöstä poistettujen vesihuollon putkien poistaminen katualueilta. • Tarvittavien työmaateiden rakentaminen ja kunnossapito ja niiden purkaminen. Ajoreittien pölynsidonnan puute ja louhintatyöstä johtuva pölyäminen oikeuttaa tilaajan keskeyttämään työn. Urakoitsijan on viipymättä hoidettava riittävällä kaste-lulla tai muulla tavalla pölyämisen estäminen. • Urakan vaatimat sijainti-, määrä- ja muut urakassa tarvittavat mittaukset • Kolmansien osapuolien vaateiden käsittely. • Tarkepiirustusten laatiminen Muuta urakassa huomioitavaa: • Täytöt tehdään työselostuksen mukaisista maa-aineksista eikä niihin käytetä mursketta tai louhetta. • Alue 1 tulee olla urakan jälkeen tasattuna suunnitelmien mukaiseen tasoon eikä siellä saa sijaita mitään murskekasoja tms. Esim. murskekasat tulee sijaita alueelle 2. • Louhetta ei voi käyttää suunnitelman mukaisiin täyttöihin vaan kaikki louhe murskataan ja murske ajetaan kasalle alueelle 2. • Murske on tilaajan omaisuutta. Murske varastoidaan alueelle 2. • Urakoitsijan on varattava niin riittävät resurssit murskaukseen, että kiviaines tulee murskattua < 50 työpäivässä. Edellä mainitut luettelot urakan töistä ja tarkennuksista eivät ole täydellisiä. Kaikki, mitä ei ole erikseen mainittu ei-sisältyväksi urakkaan, kuuluu urakkaan. Laajuus on määritelty kokonaisuudessaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.