Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
418444
Hankinnan nimi
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut
Päätöspäivämäärä
30.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

KPMG Oy Ab -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin tarkastuslautakunta pyytää tarjousta kuntalain (410/2015) 122 §:n ja tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta tilikausille 2023-2025 sekä optiosta tilikausille 2026-2028. Tarkastukset tehdään kuntalaissa, tilintarkastuslaissa, hankintayksiköiden hallinto- ja tarkastussäännöissä sekä konserniohjeissa esitetyillä tavoilla. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu lakisääteinen tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toimintaan liittyvät asiantuntijatehtävät, kuten alustavan arviointikertomuksen valmistelu ja kokoaminen yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Tilintarkastaja osallistuu tarkastuslautakunnan kokousten valmisteluun ja osallistuu kokouksiin paikan päällä. Tarkastuslautakunnan kokouksia, on n. 8-9 vuodessa. Palveluun sisältyy myös tilintarkastajan havaintojen perusteella välittömästi annettava neuvonta ja pienimuotoiset neuvontapalvelut yksittäisissä kirjanpito- ja veroasioissa. Tilintarkastaja laatii vuosittaisen tarkastussuunnitelman ja antaa tarkastuslautakunnalle vuosittain vähintään kaksi kirjallista väliraporttia sekä konserniyhtiöille vuosittain tunnuslukuyhteenvedon. Tilintarkastaja antaa kaupunginvaltuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa pyytää tilintarkastajalta myös muita raportteja tilikauden aikana. Tilintarkastusyhteisö on vastuussa tuottamansa sisällön saavutettavuudesta (WCAG 2.1 taso AA) Tilintarkastajan edellytetään osallistuvan paikan päällä tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastustyö on mahdollista tehdä etänä. Antamalla tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja sitoutuu tarjoamaan palvelujaan samoin ehdoin kaupunkikonsernin tytäryhteisöille sekä hankintayksiköiden hallinnoimille EU (ESR)-projekteille. Tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä tilintarkastajan valinnassa. Tytäryhteisön tilintarkastajan valinnassa noudatetaan kuntalain 410/2015 122 §:n sekä tilintarkastuslain (1141/2015) ja Raahen kaupungin konserniohjeen sääntöjä ja määräyksiä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 4.1.2023 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoukset on toimitettava 11.1.2023 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).