Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
430855
Hankinnan nimi
Niinivaaran vesitornin rakentaminen, Joensuun vesi-liikelaitos
Päätöspäivämäärä
3.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Vesi -liikelaitoksen toimeksiantamana Niinivaaran vesitornin rakentamisurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessa. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tarjouspyynnön ja sen liitteiden käsittelyssä tulee noudattaa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) 22 ja 23 § vaatimuksia (22 § Asiakirjasalaisuus, 23 § Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto). Hankkeen turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat ovat Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohtien 7 ja 8 mukaan salaisia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Em. asiakirjoja koskeva turvallisuusluokittelu on: "LUOTTAMUKSELLINEN TL III". Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankinta kuuluu erityisalojen hankintalain soveltamisalaan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.