Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
444984
Hankinnan nimi
Mikkelin luontoselvitykset 2023 (useita alueita)
Päätöspäivämäärä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Valitut toimittajat

Luontoselvitysten laatijoiksi valitaan FCG Finnish Consulting Oy ja Faunatica Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Mikkelin kaupungin maankäyttö- ja kaupunkirakenne yksikkö järjestää tarjouskilpailun luontoselvitysten osalta Mikkelin kaupungin alueelle. Luontoselvitykset toimivat pohjana asemakaavoitukselle ja tarkemmalle suunnittelulle. Tarjouskilpailuun on kutsuttu seuraavat tahot: - Faunatica Oy - FCG Finnish Consulting Group Oy (myöhemmin FCG Oy) - Ramboll Finland Oy - Suomen Luontotieto Oy - Sweco Finland Oy Hankinnan tavoitteena on tuottaa asemakaavatasoiset luonto- ja liito-orava, linnusto-, lepakko ja viitasammakkoselvitykset tarjouspyynnössä mainituille alueille. 1. Hormikuja (liito-oravat, luonto) 2. Launialan venevalkama (viitasammakko ja muut direktiivilajit) 3. Tuskun alue (liito-oravat, luonto) 4. Karila (liito-oravat, luonto, linnusto) 5. Karjaportti/Rokkala (liito-oravat, lepakot, luonto) 6. Lamposaari (liito-orava, luonto, viitasammakko) 7. Otavan koulutila (luonto, liito-orava, lepakot, linnusto) Liito-oravaselvityksissä tulee tarvittaessa esittää suojelumääräykset ja osoittaa liito-oravien elinalueiden väliset kulkuyhteydet. Liito-oravaselvitykset toimivat kaavoituksen pohjaselvityksinä ja niiden laajuus ja tarkkuus tulee vastata asemakaavatasoa. Viitasammakkoselvitykset tulee toteuttaa Suomen ympäristö ohjeen mukaisesti. Lepakkoselvitys tulee asianmukaisin menetelmin. Selvityksessä osoitetaan havaintopaikat, arvioidut lepakoille tärkeät ruokailualueet ja lisääntymis- ja levähdyspaiksi sopivat kohteet. Linnustoselvityksessä huomioidaan lintudirektiivin alaiset lintulajit. Luontoselvitykseen pyydetään myös sisällyttämään rajaus selvitysalueella sijaitsevista liito-oravalle sopivista metsäkuvioista. Luontoselvityksissä tulee EU-direktiivilajien lisäksi selvittää muut uhanalaiset, harvinaiset ja muuten huomionarvoiset lajit sillä tarkkuudella, kun on mahdollista tai kartoittaja pystyy. Myös tiedot aikaisemmista uhanalaisten lajien havainnoista ko. alueilta tulee tarkistaa. Tarjouksen sisältö: Tarjoajan tulee laatia tarjouksen liitteeksi työohjelma, jossa esitetään kuinka selvityksille asetetut tavoitteet saavutetaan. Yleisesti kaikkia osa-alueita koskevat seuraavat kohdat: • Selvitysten myötä syntyvä tieto toimitetaan tilaajalle Arcgis-paikkatietoympäristöön soveltuvassa tiedostomuodossa (Shape tai Geodatabase) ja koordinaatistossa ETRS-TM27FIN. • Asemakaavan/kaavojen liitteeksi selostus jokaisesta selvityskohteesta PDF muodossa • Karttakuvaus pdf-muodossa. • Muut tiedostomuodot sovitaan erikseen. Tarjoukseen tulee sisältyä kaksi kokousta (TEAMS) tilaajan kanssa. Ensimmäinen kokous pidetään töiden aloitusvaiheessa. Toisen kokouksen aiheena on maastotöiden tulosten esittely (loppukesä 2023). Tarjouksessa voidaan poiketa esitetystä työn sisällöstä hyvin perustelluista syistä. Tarjouksessa pyydetään myös esittämään henkilöreferenssit selvityksen laatimiseen keskeisesti osallistuvien henkilöiden osalta. Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamiseksi, tarjoajia suositetaan sisällyttämään tarjoukseensa seuraava teksti: "Tämä tarjous on tehty tarjouspyynnön ehtoja vastaavaksi ja sitoudumme kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin." Liito-oravaselvitysten laatiminen tulee suorittaa vuoden 2023 maalis- huhtikuun tienoilla soveltuvien kelien mukaan. Luontoselvitystiedot kerätään sopivina ajankohtina kesällä 2023. Raporttien on oltava valmiita vuoden 2023 marraskuuhun mennessä. Osatarjoukset hyväksytään.