Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
417617
Hankinnan nimi
Vesihuoltoverkoston kunnossapitotyöt 2023 - 2024 (2026)
Päätöspäivämäärä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Sjöbloms Tankservice Oy Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy KAP-Asennus Oy LT Teollisuuspalvelut Oy Quattro Lining Oy

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinta koskee Lohjan kaupungin vesihuoltoverkoston kunnossapitopalveluita, sekä kiinteistöjen loka- ja rasvanerotuskaivojen huoltoa sopimuskaudelle 2023-2024 (sekä mahdolliset optiovuodet 1+1). Hankinnasta julkaistiin tarjouspyyntö 20.1.2023 EU-kynnysarvon alittavana erityisalahankintana tarjouspalvelu.fi-sivustolla. Aiempi vastaava vesihuoltoverkoston kunnossapitotöiden puitesopimuskausi oli 1.1.2020 - 31.12.2022, eikä optiokautta käytetty. Kaupunki ostaa vuosisopimusurakoitsijoilta vesihuoltoverkoston kunnossapitotöitä vuosittain n. 200.000 eurolla (alv 0 %). Hankinnan kokonaisarvo optiovuosineen on siten n. 800.000 euroa ja kuuluu teknisen lautakunnan päätösvaltaan. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu että tarjouskilpailun perusteella valitaan kuhunkin osa-alueeseen enintään kuusi (6) puitesopimustoimittajaa etusijajärjestykseen. Vertailuhintana on kokonaistaloudellisesti halvin hinta. Osatarjoukset ovat mahdollisia osa-alueittain. Tilaaja ei sitoudu sopimuskauden aikana tiettyihin hankintamääriin. Toimeksiannot yksittäisiin työtehtäviin annetaan kunkin kohteen etusijajärjestyksen mukaisesti, ellei tehtävän erityispiirteistä muuta aiheudu. Mikäli tietyn osa-alueen työtehtävään on tilattu palveluntuottaja, myös muiden osa-alueiden tehtäviä voidaan samalla kertaa tilata kohteeseen tarpeen mukaan. Pyrkimyksenä on, että yhteen työkohteeseen ei tarvitsisi tilata useampia palveluntuottajia kerralla. Tarjouspyyntöä tarkennettiin saapuneen kysymyksen johdosta seuraavasti: Termejä ”Työn toteutus veden erottavalla menettelyllä” ja ”Työn toteutus erottavalla ohipumppausjärjestelmällä” täsmennettiin: Kummallakin toimintamallilla tarkoitetaan menettelyä, jossa kiinteä aines jää säiliöön ja vesi voidaan johtaa joko viemäriin tai puhtaan veden kyseessä ollessa maastoon. Kysymykseen: ”Veloitetaanko myös siirtymät vai pitääkö palvelun tuntihintaan laskea siirtymät kohteeseen?” vastattiin: ”Liitteenä olevasta sopimusmallin tekstistä poiketen hyväksytään hyväksyttäväksi veloitukseksi siirtymäaikaa max 1 tunti.” Tarjoukset tuli jättää 8.2. klo 12:00 mennessä. Tarjouspyynnössä on 7.2.2023 korjattu kohta, joka esti osatarjousten tekemisen. Tarkoitus on, että tarjoaja voi halutessaan jättää joitakin osa-alueita tarjoamatta. Koska virhe havaittiin näin myöhäisessä vaiheessa, katsottiin kohtuulliseksi jatkaa tarjouskilpailun voimassaoloaikaa viikolla siten, että tarjoukset tulee jättää viimeistään 15.2.2023 klo 12:00. Tarjouskilpailun tuloksena saatiin yhteensä viisi (5) tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset sekä tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset. Tarjoajien sijoitusjärjestys eri osa-alueittain on esitetty vertailutaulukossa.