Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
465976
Hankinnan nimi
Mylly-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Liperi
Päätöspäivämäärä
26.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkonkylän Mylly-alueen katujen, salaoja-,hulevesi- (ml. hulevesiallas),vesi- ja viemärijohtojen ja valaistuksen rakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Liperin kunnanvaltuusto on 28.8.2023 kokouksessa hyväksynyt kirkonkylän ns Myllyn alueen asemakaavan sekä kunnan ja kaava-alueen maanomistajan Aavakax OY:n välisen maankäyttösopimuksen ja luovutuskirjan. Maankäyttösopimuksessa ja luovutuskirjassa on sovittu osapuolten kesken mm. kunnallistekniikan rakentamisedellytysten toteutumisesta, kustannusjaosta sekä maanluovutuksesta. Kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää Aavakax OY:n puolelta sopimuksessa mainitun vakuuden asettamista kunnalle ennen kuin kunta kuuluttaa kaavan ja allekirjoittaa kunnallistekniikan urakkasopimusta urakoitsijan kanssa. Hankinnan toteutuksen ehtona on: 1. Kunnanvaltuuston 28.8.2023 hyväksymä aluetta koskeva asemakaava ja maankäyttösopimus saavat lainvoiman ja asemakaava on kuulutettu voimaan 2. Aavakax Oy on jättänyt ennen kaavan voimaankuuluttamista kunnalle maankäyttösopimuksessa mainitun vakuuden. 3. Kunnallistekniikan urakkasopimus allekirjoitetaan em kohdan 2 vakuuden asettamisen jälkeen. 4. Rakennuskohteen alle jäävät rakennukset saavat rakennusluvan (= purkuluvan, mutta rakennuksen purku ei kuulu kunnallistekniikan urakkaan) 5. PKS OY on toteuttanut uuden puistomuuntamon (nykyinen sijaitsee purettavassa rakennuksessa) Edellä mainittujen ehtojen toteutuessa urakoitsija voi aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus luovutettu rakennuttajalle, työmaa-alueen järjestelysuunnitelma, työaikataulu, turvallisuussuunnitelma ja työmaan laatusuunnitelmat on hyväksytty. Urakan on oltava kaikilta osiltaan täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 29.11.2024. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Recset Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka