Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
475707
Hankinnan nimi
Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt vuosina 2024 - 2025
Päätöspäivämäärä
21.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelu- ja asiantuntijatöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026 + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2027 - 31.12.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Kunnallisteknisten töiden suunnittelua sekä asiantuntijatyötehtäviä ei tarkemmin määritellä tässä vaiheessa, vaan vasta kutakin yksittäistä tilausta tehtäessä. Työn aloittamisesta sovitaan kunkin tilauksen yhteydessä. Suunnittelutehtävät ovat pääasiassa katujen ja niihin liittyvien tai erillisten vesihuoltolinjojen yleis-, katu- ja rakennussuunnittelua. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilausmenettely puitesopimuskaudella: Vaihtoehto a) Tilaaja tekee tilauksen suoraan osa-alueeseen valitulta toimittajalta. Valinnassa huomioidaan konsultin soveltuvuus kohteen vaatimuksiin, hankkeen aikataulu ja hinta. Konsultin soveltuvuudessa otetaan huomioon nimettyjen henkilöiden työkokemus, koulutus ja pätevyys. Valittu konsultti esittää työn aikataulun, työmäärän sekä hinnan, jonka tulee perustua puitesopimuksen mukaisiin tuntiveloitushintoihin. Toimeksiannossa tulee käyttää nimettyjä asiantuntijoita. Jos valittu konsulttitoimisto ei voi muun työtilanteensa vuoksi ottaa työtä vastaan tilaajan toivomassa aikataulussa, annetaan toimeksianto toiselle toimittajalle. Vaihtoehto b) Tilaaja järjestää puitejärjestelyn sisäisiä kevennettyjä kilpailutuksia (ns. minikilpailutus), joiden perusteella tilaaja valitsee parhaan tarjouksen noudattaen kevennytyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä esitettyä tarjouksen valinta-ja vertailuperusteita. Tarjouksessa tulee esittää aikataulu, työmäärä sekä hinta, jonka tulee perustua puitesopimuksen mukaisiin tuntiveloitushintoihin. Tarjouksessa tulee käyttää myös nimettyjä asiantuntijoita. Tarjousten perusteella tehdään hankekohtaiset päätökset ja tilaukset sekä tarvittaessa sopimukset. Jos valittu konsulttitoimisto ei voi muun työtilanteensa vuoksi ottaa työtä vastaan tilaajan toivomassa aikataulussa, annetaan toimeksianto seuraavaksi halvimmalle.

Valitut toimittajat

Insinööritoimisto Varpiola Oy - 2. Katu- ja aluevalaistuksen sähkösuunnittelu (alv 0%) - 3. Kunnallistekniikan sähkö- ja automaatiosuunnittelu (alv 0%) Nodeon Finland Oy - 2. Katu- ja aluevalaistuksen sähkösuunnittelu (alv 0%) - 3. Kunnallistekniikan sähkö- ja automaatiosuunnittelu (alv 0%) Rakennuttajatoimisto HTJ Oy - 5. Rakennuttajapalvelut (alv 0%) Ramboll Finland Oy - 1. Kunnallistekniikan suunnittelu (alv 0%) - 2. Katu- ja aluevalaistuksen sähkösuunnittelu (alv 0%) - 3. Kunnallistekniikan sähkö- ja automaatiosuunnittelu (alv 0%) - 4. Mittaus- ja kartoituspalvelut (alv 0%) - 5. Rakennuttajapalvelut (alv 0%) Sitowise Oy - 1. Kunnallistekniikan suunnittelu (alv 0%) WSP Finland Oy - 1. Kunnallistekniikan suunnittelu (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut