Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
498309
Hankinnan nimi
Nurmeksen kaupungin infrasuunnittelupalvelut
Päätöspäivämäärä
16.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin infrasuunnittelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2024 - 30.04.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2026 - 30.4.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinta on jaettu viiteen (5) osa-alueeseen, joita ovat: - Katu- ja liikenneväyläsuunnittelu (enimmäkseen saneerausta) - Siltojen ja muiden kunnallistekniikan erityisrakenteiden suunnittelu (rautatiesiltojen saneeraussuunnittelu) - Hulevesisuunnittelu (mm. hulevesien hallintasuunnitelma) - Kunnallistekniikan yleissuunnittelu - Rakennuttajapalvelut Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta osa-alueesta. Hankintamalli on neljän (4) toimittajan puitejärjestely/osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa, joiden ennakoitu arvo alittaa 60 000 euroa (alv. 0 %), tilaaja tekee tilaukset toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaukset tehdään resurssien pätevyyden, referenssien, kulloinkin tehtävän toimeksiannon sisällön ja sen vaatiman erityisosaamin sekä aikataulun perusteella. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa tarvittaessa myös alle 60 000 euron palvelut puitesopimuskumppaneiden kesken. Puitejärjestelyn sisäisissä 60 000 euroa (alv 0 %) tai sen ylittävissä toimeksiannoissa tilaajalla on mahdollisuus tarvittaessa myös minikilpailuttaa toimeksiannot toimittajien kesken, mikäli hankittavan palvelun arvioitu arvo on vähintään 60 000 euroa (alv 0 %). Tilaaja voi minikilpailuttaa hankinnan pelkällä hinnalla (hinta 100 pistettä ja laatu 0 pistettä), pelkällä laadulla (laatu 100 pistettä ja hinta 0 pistettä) tai huomioiden pisteytyksessä sekä hinnan että laadun. Puitejärjestelyyn valittu toimittaja ei voi tarjota minikilpailutuksiin annettavissa tarjouksissa korkeampia yksikköhintoja, kuin mitä se on puitejärjestelyyn antamassaan tarjouksessaan esittänyt. Toimittaja on voi kuitenkin tarjota palveluita puitejärjestelyyn antamaansa tarjousta alhaisemmilla yksikköhinnoilla. Mikäli minikilpailutuksessa hinnalle annetaan painoarvo, toimittajan projektikohtaiselle työlle antamat hinnat eivät voi ylittää tässä kilpailutuksessa toimittajan antamia hintoja. Minikilpailutuksessa käytettävät hinnan vertailuperusteet voivat olla muun muassa yksikköhinnat, kokonaishinta, enimmäistyötuntimäärä ja/tai kateprosentti. Minikilpailutuksessa käytettävät laadun vertailuperusteet voivat koskea esimerkiksi toimittajan kelpoisuusvaatimukset ylittävää kokemusta vastaavista toimeksiannoista, toimittajan hankinnassa soveltamaa laadunvarmistusjärjestelmää tai muuta hankinnan kohteesta johtuvaa tai sen edellyttämää erityistä laadun vertailuperustetta yksittäistä toimeksiantoa koskevassa tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla. Suuremmissa yli 100 000 euron suunnittelu- tai asiantuntijapalvelun hankinnoissa tai erityisen vaativissa hankkeissa tilaaja pidättää itsellään oikeuden kilpailuttaa työn suorittaja erikseen tai käyttää tätä puitesopimusta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajia.

Valitut toimittajat

AFRY Finland Oy - Osa-alue 1: Katu- ja liikenneväyläsuunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 4: Kunnallistekniikan yleissuunnittelu (alv 0 %) A-Insinöörit Suunnittelu Oy - Osa-alue 2: Siltojen ja muiden kunnallistekniikan erityisrakenteiden suunnittelu (alv 0 %) Maveplan Oy - Osa-alue 1: Katu- ja liikenneväyläsuunnittelu (alv 0 %) Rakennuttajatoimisto HTJ Oy - Osa-alue 5: Rakennuttajapalvelut (alv 0 %) Ramboll Finland Oy - Osa-alue 1: Katu- ja liikenneväyläsuunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 2: Siltojen ja muiden kunnallistekniikan erityisrakenteiden suunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 3: Hulevesisuunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 4: Kunnallistekniikan yleissuunnittelu (alv 0 %) Sitowise Oy - Osa-alue 2: Siltojen ja muiden kunnallistekniikan erityisrakenteiden suunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 3: Hulevesisuunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 4: Kunnallistekniikan yleissuunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 5: Rakennuttajapalvelut (alv 0 %) Watec - Osa-alue 3: Hulevesisuunnittelu (alv 0 %) WSP Finland Oy - Osa-alue 1: Katu- ja liikenneväyläsuunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 2: Siltojen ja muiden kunnallistekniikan erityisrakenteiden suunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 3: Hulevesisuunnittelu (alv 0 %) - Osa-alue 4: Kunnallistekniikan yleissuunnittelu (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut